ศึกษาดูงานทรัพยากรบุคคล สวทช.

นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา นางสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดแห่ง มธ. พร้อมด้วยบุคลากรงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หอสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร 1 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย