ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ตามเวลาในประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 01.00 น.ของวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย