ฐานข้อมูล ​Matichon E-library สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ฐานข้อมูล ​Matichon E-library ต้องเข้าใช้งานผ่าน username+password ทั้งนี้ หากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.ต้องการใช้งานฐานข้อมูล Matichon E-library สามารถใช้งานผ่าน IP address ได้ตามปกติแล้ว 

URL : http://www.matichonelibrary.com/