ทำผิดเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เท่ากับการละเมิดสิทธิ์!

ทำผิดเงื่อนไขการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เท่ากับการละเมิดสิทธิ์!

-ถูกระงับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย
-ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ถูกต้อง
1. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
2. ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
3. ห้ามเผยแพร่เนื้อหาให้กับบุคคลอื่น ทั้งการส่งต่อและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
4. ห้ามแบ่งปันข้อมูล User ID และ Password แก่ผู้อื่น