ต้อนรับ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 หอสมุดแห่งวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณกาญจนาภรณ์ จิตสง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุดฯ และคุณจันทนา มากมิตร หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Management) ชั้นปีที่ 2 และ 3 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้เข้าศึกษากระบวนการดำเนินงานของหอสมุดฯ 
.
นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้