Update ข้อมูลใน My Account เพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อจากห้องสมุด

Update ข้อมูลใน My Account เพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อจากห้องสมุด
- แจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่งคืน / หนังสือจอง 
- ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ จากหอสมุด

#4ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1 เข้าไปที่ https://goo.gl/9e2E3i
2 Login เลือกเมนู ข้อมูลส่วนตัว (Your personal details) 
3 กรอกข้อมูลอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน 
4 คลิก #ส่งรายการแก้ไขข้อมูล (Submit update request)