วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรจากหอสมุดปรีดีฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดแห่ง มธ. พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่