#Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

#Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

#รายละเอียดการอบรม
เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในเรื่องการจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าอบรมควรจะมีไฟล์วิทยานิพนธ์มาด้วย เพื่อให้สามารถฝึกปฎิบัติ / แก้ไข ตามที่วิทยากรแนะนำได้

#ท่าพระจันทร์ 
รอบที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. 
รอบที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. 
#สถานที่ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL1) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้น U1

#ศูนย์รังสิต 
รอบที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น.
#สถานที่ ห้องนิเทศกาารศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 2

#กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ 
จำนวนผู้เข้าอบรม: รอบละ 35 คน 
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย : 1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2. ไฟล์วิทยานิพนธ์

#ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/JWJ7MH7