อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน 22 คน นำโดยอาจารย์ตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูลและค้นหาข้อมูลในหอสมุดฯ วิทยากรบรรยายโดย นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ และนางสาวยุวดี แก้วเอี่ยม