อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ หอสมุดแห่ง มธ.เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO9001:2015" ร่วมกับ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 09.00-12.00 น. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ หอสมุดแห่ง มธ.เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO9001:2015" ร่วมกับ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)