Let's Color Your Life

Color Your Life วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีเป้าหมายผ่านบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต 

หมายเหตุ: วีดิทัศน์นี้เป็นสื่อประกอบนิทรรศการ Color Your Life ณ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต