Digital Libraries & Archives

Agricultural Knowledge Base's logo
Internet Archives's logo

Internet Archive

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, and more, offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. 

Moral Center's logo

Moral Center Digital Repository

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

ทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนี้ครอบคลุมถึง งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว…

TULIBS digital resource's logo

Prof. Adul Wichiencharoen Archives

คลังจดหมายเหตุดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล รายงานการประชุม และข้อเขียน เอกสารทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Thai OER: Open Educational Resources) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (…

TULIBS digital resource's logo

Puey Ungphakorn Archives

คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวบรวมชีวประวัติ ผลงาน และภาพถ่าย ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10 ผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU icon

Sanya Dharmasakti Library Collection

Electronic Book and Document from the government, courts, and legal organizations cover legal topics Justice system and other related.
Documents in this collection The library has been granted permission to publish from the rights owner.

Songkla Lake Basin Knowledge Bank's logo

Songkla Lake Basin Knowledge Bank (SLBKB)

Songkhla Lake Basin Knowledge Bank (SLBKB) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ 1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร 3.…

Thai Agricultural Research Repository

Thai Agricultural Research Repository

เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ…

Thai Breastfeeding Center Foundation's logo

Thai Breastfeeding Center Foundation: Digital Repository

คลังข้อมูลและสื่อดิจิทัล ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Thai Breastfeeding Center: Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

TU Resource's logo

Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) Database

Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) Database contains documents, meeting reports and video files related to TRCT's activities.

TU Resource's logo

TULIB : Audio Book

TULIB : Audio Book จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น เพื่อให้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

หนังสือและเอกสารในคอลเลคชั่นนี้ ได้รับสิทธิจากผู้เขียนในการดัดแปลงเป็นเสียงเพื่อนักศึกษาพิการทางการเห็น ห้ามส่งต่อไฟล์เอกสารหรือข้อมูลส่วนอื่นใดให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเพื่อใช้งานเป็นอันขาด