Digital repository

TU icon

Electronic Book and Document from the government, courts, and legal organizations cover legal topics Justice system and other related.
Documents in this collection The library has been granted permission to publish from the rights owner.

IR: Access Policy
Public Access
TU Resource's logo

TULIB : Audio Book จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น เพื่อให้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

หนังสือและเอกสารในคอลเลคชั่นนี้ ได้รับสิทธิจากผู้เขียนในการดัดแปลงเป็นเสียงเพื่อนักศึกษาพิการทางการเห็น ห้ามส่งต่อไฟล์เอกสารหรือข้อมูลส่วนอื่นใดให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเพื่อใช้งานเป็นอันขาด

IR: Access Policy
Restricted Access
TU Resource's logo

Truth for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT) Database contains documents, meeting reports and video files related to TRCT's activities.

Category: Institution Type(s)
Government
IR: Access Policy
Public Access
TULIBS digital resource's logo

คลังจดหมายเหตุดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล รายงานการประชุม และข้อเขียน เอกสารทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Thai OER: Open Educational Resources) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Category: Institution Type(s)
Government
IR: Access Policy
Public Access
TULIBS digital resource's logo

คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวบรวมชีวประวัติ ผลงาน และภาพถ่าย ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่ 10 ผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access
Internet Archives's logo

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, and more, offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. 

Category: Institution Type(s)
Non-Profit Organization
IR: Access Policy
Public Access
Agricultural Knowledge Base's logo
Category: Institution Type(s)
Research Center
IR: Access Policy
Public Access
Songkla Lake Basin Knowledge Bank's logo

Songkhla Lake Basin Knowledge Bank (SLBKB) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ 1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร 3. ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 4. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ 6. ด้านภัยพิบัติ 7. ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

Category: Institution Type(s)
Research Center
IR: Access Policy
Public Access
Moral Center's logo

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

ทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนี้ครอบคลุมถึง งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพร่ สารคดีสั้น นิทานและการ์ตูน รวมถึงสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ประชาชน

Category: Institution Type(s)
Non-Profit Organization
IR: Access Policy
Public Access
Thai Agricultural Research Repository

เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สภาคณบดีสาขาการเกษตร สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ต่อยอดและขยายผล เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และการเผยแพร่ผลงานให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Category: Institution Type(s)
Research Center
IR: Access Policy
Public Access
Subscribe to Digital repository