บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

TULIBS Abstract editing service

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟรี โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ 02 613 3546 หรืออีเมล tphim123@tu.ac.th