Let's Color Your Life

Color Your Life วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีเป้าหมาย ผ่านบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต