พื้นที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุ

audiovisual zone's logo

หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพื้นที่ให้บริการโสตทัศนวัสดุที่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต) ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอ้งสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

หอสมุดหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต) ให้บริการด้วยระบบ Video On Demand (VOD) เฉพาะภายในอาคารหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี