ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและห้องมัลติมีเดีย แลป

Group study rooms & Multimedia Lab

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ดังนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน : 8 ห้อง
ห้อง 3-4 คน : 8 ห้อง

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ห้อง Study Room : 4 ห้อง

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 1 ห้อง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 10 ห้อง
ห้อง Co-Learning Space, Puey Ungphakorn Library Fl.2 12 ห้อง
ห้อง Edutainment room 3 ห้อง
ห้อง Edutainment Pod 6 ห้อง
ห้องมัลติมีเดียแลป 3 ห้อง

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้อง Tutoring Room : 13 ห้อง

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้อง Study Room : 3 ห้อง

ห้องสมุดบุญชี ตรีทอง

ห้อง Study Room : 9 ห้อง

ขั้นตอนการจองห้อง Study Room และห้องมัลติมีเดียแลป ผ่านระบบ TULIB Booking

>> จองห้อง Study Room และ Multimedia Lab

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี