ห้องมัลติมีเดีย

Multimedia rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องมัลติมีเดีย ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้องมัลติมีเดีย : 
ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 : 
35 ที่นั่ง
25 ที่นั่ง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้องมัลติมีเดีย 1 :
ห้องมัลติมีเดีย 2 :
ห้องนิเทศการศึกษา :   
56 ที่นั่ง
53 ที่นั่ง
27 ที่นั่ง

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ : 40 ที่นั่ง

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี