บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

TULIBS-book-and-media-suggestion-service

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดทุกท่านแนะนำหนังสือและสื่อเข้าห้องสมุด โดยท่านสามารถแนะนำหนังสือที่เห็นว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ควรค่าแก่การอ่าน หรือ เป็นหนังสือที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การศึกษา การวิจัย  หรือ เป็นหนังสือที่ห้องสมุดควรมีให้บริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการในหลากหลายกลุ่ม เป็นต้น

หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วมด้วย  ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

แนะนำหนังสือ 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง