บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายนอก

TULIBS interlibrary loan service's logo

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ทั้งห้องสมุดในประเทศและห้องสมุดต่างประเทศ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการนี้เพื่อยืมหนังสือฉบับจริงจากห้องสมุดอื่น หรือ ขอทำสำเนาหนังสือในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือไฟล์ดิจิทัลได้ โดยดำเนินการดังนี้

 1. ติดต่อเคาน์เตอร์ให้บริการภายในห้องสมุด
 2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 3. ส่งแบบฟอร์มให้กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อดำเนินการ

การขอยืมหนังสือฉบับจริง

 • ผู้ใช้สามารถขอยืมหนังสือได้สูงสุด 15 รายการต่อการขอใช้บริการหนึ่งครั้ง (รวมบริการ TU-THAIPUL, TU-PULINET และ WorldShare ILL)
 • จำนวนวันที่สามารถยืมได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ
 • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ

การขอทำสำเนาในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือไฟล์ดิจิทัล

 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าทำสำเนา ค่าจัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
 • กรณีที่ต้องการทำสำเนาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการ 100 บาท ต่อหนึ่งรายการ
 • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ 

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 8 แห่งผ่านบริการ TU-THAIPUL

TU-THAIPUL คือ บริการยืมระหว่างห้องสมุด 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน


ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จำนวนที่ให้ยืม : 15 เล่ม (รวมกับบริการ TU-PILINET และ WorldSare ILL) 
ระยะเวลาการยืม : สิทธิการยืมตัวเล่ม/ปีการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์
ค่าบริการ : ไม่มีค่าใช้บริการ


บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วโลกผ่านบริการ WorldShare ILL

WorldShare ILL เป็นอีกหนึ่งบริการจากหอสมุดแห่ง มธ. ที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถยืมหนังสือได้จากห้องสมุดกว่า 10,161 แห่งจาก 56 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยประกอบด้วยห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพียงเข้าไปที่ http://library.tu.ac.th จากนั้นเลือกเมนู “WorldCat & WorldShare ILL”  และ ใส่คำค้นหาในช่องว่าง Search Everything เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ รายการใดที่สำนักหอสมุดไม่ได้เป็นเจ้าของจะปรากฏข้อความว่า "WorldCat Libraries" หรือ “Thai Libraries Consortium” ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. เลือกรายการที่ต้องการ และคลิกที่ “Request Item through Interlibrary Loan” 
 2. กรอกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล รหัสนักศึกษา และ คำขอพิเศษ (Comments)

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ไปที่ library.tu.ac.th 
 2. เลือกที่เมนู “Services”
 3. คลิกที่ “Book Delivery / ILL Tracking Service” และคลิกที่ “WorldShare ILL”
 4. ใส่รหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิกห้องสมุดเพื่อตรวจสอบสถานะคำขอ

เมื่อได้รับเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำส่งเอกสารให้กับผู้ใช้ทางอีเมล หรือนัดรับตัวเล่มที่ห้องสมุดสาขาต่อไป


บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ผ่านบริการ TU-PULINET 

TU-PULINET เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคถึง 20 แห่งประกอบกับมีความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน, ศรีราชา และกำแพงแสน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์ (หาดใหญ่และปัตตานี), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ระยะเวลาการยืม : 15 เล่ม (รวมกับบริการ TU-THAIPUL และ WorldSare ILL)
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7-10 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์