บริการยืม-คืน

TULIBS circulation service's logo

การยืม (Lending Service)

สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน หมายเหตุ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 25 30  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตร) 45 30  

นักศึกษาพิเศษ (พิการทางสายตา ทางการเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน ออทิสติก)

- ระดับปริญญาตรี

- ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

25

45

 

 

30

30

 
อาจารย์/บรรณารักษ์/นักวิจัย/ครูกระบวนการ 60 1 ภาคการศึกษา  
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้าง 20 30  
แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน รพ.มธ. 20 30  
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 30  
สมาชิกสมทบ/บุคลากรเกษียณอายุราชการ มธ. 5 15 ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 เล่ม


ค่าปรับเกินกำหนดส่ง

ประเภททรัพยากร ค่าปรับ
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5          บาท/วัน 
หนังสือสำรอง 10        บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (ทั่วไป) 5          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (1 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (3 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (7 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (2 ชั่วโมง) 10        บาท/วัน

 

เอกสารเพิ่มเติมการให้ยืมทรัพยากร >> https://bit.ly/3LovzOX


การยืมต่อ (Renewing Service)

สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งหากรายการนั้นไม่มีการจอง ทั้งนี้ ค่าปรับค้างชำระต้องไม่เกิน 3,000 บาท


การจองหนังสือ (Holding Service)

สมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากระบบแสดงสถานภาพของหนังสือเป็น checked out


การแจ้งเตือนให้ยืมต่อ  มี 3 ช่องทาง (Notifications Service)

1. แจ้งเตือนทาง TULIB Application  แจ้งเตือนภายในวันครบกำหนดส่ง

📍 คู่มือการใช้บริการ 

ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้

📍 App Store 

📍 Play Store 


2. แจ้งเตือนทาง Line Notify  แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน 

 📍 คลิกเพื่อดูขั้นตอน 


3. แจ้งเตือนทางอีเมล  แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน 
(ไม่การันตี ว่าจะได้รับเมลทุกครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของ Mail Server ภายใต้การดูแลของสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)


>> ยืมต่อหนังสือ
>> จองหนังสือ