บริการยืม-คืน

TULIBS circulation service's logo

การยืม (Lending Service)

สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้

สิทธิการยืมและค่าปรับ

ประเภทสมาชิก จำนวนเล่ม จำนวนวัน หมายเหตุ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 15  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 40 15  

นักศึกษาพิเศษ

- ระดับปริญญาตรี

- ระดับบัณฑิตศึกษา

 

20

40

 

30

30

 
อาจารย์/นักวิจัย 60 1 ภาคการศึกษา  
บุคลากร 20 15  
สมาชิกสมทบ/บุคลากรเกษียณอายุราชการ มธ. 5 15 ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 เล่ม
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 15  


ค่าปรับเกินกำหนดส่ง

ประเภททรัพยากร ค่าปรับ
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5          บาท/วัน 
หนังสือสำรอง 10        บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (ทั่วไป) 5          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (1 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (3 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (7 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (2 ชั่วโมง) 10        บาท/วัน

การยืมต่อ (Renewing Service)

สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งหากรายการนั้นไม่มีการจอง ทั้งนี้ ค่าปรับค้างชำระต้องไม่เกิน 3,000 บาท


การจองหนังสือ (Holding Service)

สมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากระบบแสดงสถานภาพของหนังสือเป็น checked out


การแจ้งเตือนให้ยืมต่อ  มี 3 ช่องทาง (Notifications Service)

1. แจ้งเตือนทาง TULIB Application  แจ้งเตือนภายในวันครบกำหนดส่ง

📍 คู่มือการใช้บริการ 

ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้

📍 App Store 

📍 Play Store 


2. แจ้งเตือนทาง Line Notify  แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน 

 📍 คลิกเพื่อดูขั้นตอน 


3. แจ้งเตือนทางอีเมล  แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด 3 วัน 
(ไม่การันตี ว่าจะได้รับเมลทุกครั้งเนื่องจากข้อจำกัดของ Mail Server ภายใต้การดูแลของสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)


>> ยืมต่อหนังสือ
>> จองหนังสือ