บริการระบบค้นหาทรัพยากร

TULIBS library search service

One Search: ระบบค้นหากลาง

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของห้องสมุดจากจุดเดียว

ค้นหา


WorldCat & WorldShare ILL: ระบบค้นหาทรัพยากรในห้องสมุดทั่วโลก

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเครือข่ายของ OCLC (Online Computer Library Center) ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องสมุดนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาและยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายของ (OCLC Online Computer Library Center) ได้ทั่วโลก

ค้นหา


KOHA: ระบบค้นหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุ

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุด

ค้นหา


TUIDX: ระบบค้นหาบทความวารสาร

แหล่งค้นหาบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความที่ต้องการ และจดรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลฉบับพิมพ์ไปขอยืมตัวเล่มวารสารจากเจ้าหน้าที่หอสมุดได้ กรณีที่เป็นบทความอิเล็กทรอกนิกส์ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทันที

ค้นหา


TU Digital Collections: ระบบค้นหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ระบบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของห้องสมุด

ค้นหา