บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

TULIBS information literacy service's logo

หอสมุดฯ จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยโปรแกรมที่จัดสอนประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. การแนะนำการใช้ห้องสมุด:
  • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  • การยืม-คืนหนังสือ
  • การยืมหนังสือต่อ (Renew)
  • การจองหนังสือ (Request)
  • การยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)
    
 2. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 3. การจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote และการพิมพ์วิทยานิพนธ์
 4. การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Turnitin)

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง โดยสามารถขอรับบริการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

สำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดสาขาทุกแห่งเป็นวิทยากรสอน/แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมสำนักหอสมุดหรือตามห้องที่คณะ/สถาบันจัดเตรียมไว้ให้

registration icon  ลงทะเบียนอบรม

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง