วีดิทัศน์รวมความรู้

Get To Know Your Resources

การค้นหาทรัพยากรด้วย One Search

One search ระบบค้นหาหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร ภาพยนตร์ ซีดีเพลง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวเล่ม (Printed) และแบบดิจิทัล ด้วยการใส่คำค้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่ห้องสมุดมีให้บริการ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 2)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 3)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 4)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 5)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 6)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 1)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search

การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search นำเสนอโดย นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 : วิธีการลงอ้างอิง (Citations)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 วิธีการลงอ้างอิง (Citations) บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 2 : รายการอ้างอิง (References)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง : ตอนที่ 2 รายการอ้างอิง (References) เป็นบทเรียนประกอบวิชา การจัดทำวิทยานิพนธ์ บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Get To Know Your Library

ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Self Access Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้นี้ให้บริการในพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร อยู่ในบริเวณติดกับอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลพื้นที่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีเมตตาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงรับเป็นพระอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจทั้งในฐานะพระอาจารย์ที่ทรงรับงานสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และในฐานะผู้บริหาร ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศา และผู้อำนวยการภาษาต่างประเทศ อันประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ของคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ 2512-2519 ทรงเป็นต้นแบบของการมีวินัยและการศึกษาหาความรู้ยั่งยืนแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงพสกนิกรชาวไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ขอรับพระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า “ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Learning Centre)

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 :    โซนธุรกิจ (Business zone)
ชั้นที่ 2 :    โซนทบทวนความรู้ (Tutoring zone) ห้องประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ชั้นที่ 3 :    โซนอ่านหนังสือ (Living zone)
ชั้นที่ 4 :    ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องชมภาพยนตร์ (Multimedia zone and Language Center)
ชั้นที่ 5 :    ร้านกาแฟ (Coffee shop)
 

 

 

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์: แนะนำการใช้งานห้องสมุด (ภาษาไทย)

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 1: โซนอ่านหนังสือ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 2: โซนบริการยืม-คืน หนังสือ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องมัลติมีเดีย 

วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ปัจจุบันและล่วงเวลา

ชั้นที่ 3: ห้องบริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุ ห้องกิจกรรม
หนังสือภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้นและวรรณกรรม
 

Get To Know Yourself

Let's Color Your Life

Color Your Life วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีเป้าหมาย ผ่านบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

Let's Color Your Life : จิตชนก ต๊ะวิชัย (น้องหนูดี)

ชาวนาติดใบปริญญาซึ่งจบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดถึงชีวิตกับการเรียนรู้อย่างน่าสนใจว่า "อย่าเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่เรา เอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นเราดีกว่า"

Let's Color Your Life : ดร. อริสรา กำธรเจริญ

นักแสดง พิธีกร และอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มุ่งมั่นและพยายามทำตามฝัน "ความฝันนั้นสำคัญ พยายามทำความฝันให้เป็นจริง ยิ่งไม่รู้ต้องลอง เพราะฝันนั้นเปลี่ยนได้เรื่อยๆ"

Let's Color Your Life : วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

พิธีกร นักแสดง นักสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ การได้เริ่มต้น และได้ลองทำในทุกๆ สิ่งที่อยากทำ ช่วยให้เข้าใจโลก และเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยทิ้งข้อความที่น่าสนใจว่า "ความฝันไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ หรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย"
 

Let's Color Your Life : สรกล อดุลยานนท์

นักเขียนเจ้าของนามปากกา "หนุ่มเมืองจันท์" มีมุมมองและความเชื่อที่ว่า "ความฝันที่ดี คือ ต้องลงมือทำ"