Let's Color Your Life : จิตชนก ต๊ะวิชัย (น้องหนูดี)

ชาวนาติดใบปริญญาซึ่งจบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดถึงชีวิตกับการเรียนรู้อย่างน่าสนใจว่า "อย่าเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่เรา เอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นเราดีกว่า"