ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Self Access Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้นี้ให้บริการในพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร อยู่ในบริเวณติดกับอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลพื้นที่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีเมตตาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงรับเป็นพระอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจทั้งในฐานะพระอาจารย์ที่ทรงรับงานสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และในฐานะผู้บริหาร ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศา และผู้อำนวยการภาษาต่างประเทศ อันประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ของคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ 2512-2519 ทรงเป็นต้นแบบของการมีวินัยและการศึกษาหาความรู้ยั่งยืนแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงพสกนิกรชาวไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ขอรับพระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า “ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Learning Centre)

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 :    โซนธุรกิจ (Business zone)
ชั้นที่ 2 :    โซนทบทวนความรู้ (Tutoring zone) ห้องประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ชั้นที่ 3 :    โซนอ่านหนังสือ (Living zone)
ชั้นที่ 4 :    ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องชมภาพยนตร์ (Multimedia zone and Language Center)
ชั้นที่ 5 :    ร้านกาแฟ (Coffee shop)