หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์: แนะนำการใช้งานห้องสมุด (ภาษาไทย)

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 1: โซนอ่านหนังสือ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 2: โซนบริการยืม-คืน หนังสือ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องมัลติมีเดีย 

วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ปัจจุบันและล่วงเวลา

ชั้นที่ 3: ห้องบริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุ ห้องกิจกรรม
หนังสือภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้นและวรรณกรรม