การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 : วิธีการลงอ้างอิง (Citations)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 วิธีการลงอ้างอิง (Citations) บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์