การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 2 : รายการอ้างอิง (References)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง : ตอนที่ 2 รายการอ้างอิง (References) เป็นบทเรียนประกอบวิชา การจัดทำวิทยานิพนธ์ บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์