การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search

การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search นำเสนอโดย นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์