ฐานข้อมูลออนไลน์ (A-Z, ก-ฮ)

Browse by title

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

.ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete…

AccessMedicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

AccessPharmacy

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม ซึ่งสามารถดู full text online ได้ทั้งหมด และยังสามารถ print , email , save favorite และ share เนื้อหา content ได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็ยังมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเภสัชกรรมมากมายให้ผู้ใช้งานได้เห็นข้อมูลในหลาย ๆ ประเภท เช่น Multimedia , Video , Image , Physical examination , Case study (Virtual case , etc.) และ…

ACCESSPHARMACY (PHARMACOTHERAPY PRINCIPLES AND PRACTICE)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชบำบัดและพยาธิสรีรวิทยา โดยให้รายละเอียดในเรื่องหลักการที่สำคัญของการรักษาด้วยยาและหลักปฏิบัติเพื่อการรักษารวมทั้งข้อบ่งใช้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ และได้รับการตรวจสอบเนื้อหาจากเภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ช่วยแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ…

AccessSurgery

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์ ขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ McGraw-Hill Encyclopedia of science & Technology Edition

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน มีบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง

AgiAl: Open Access Journals

AgiAl Publishing House is a fast-growing yet professional academic open access publisher founded in 2012. We take pride in our vast experience in the publication process of multidisciplinary scientific, technical, and medical journals. The mission of AgiAl is to maximize the dissemination of knowledge through its commitment to providing high-quality, rapid services at competitive prices.

AIS eLibrary

AIS eLibrary is one of the most comprehensive and extensive electronic libraries in the field of information systems with is provide more than 40,000 articles.

American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน

ASCE

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970. The CEDB Provides Access to over 100,000 Bibliographic and Abstracted Records - Current Coverage: 1970 - Present.

ASM Journals

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for Microbiology ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 15 ชื่อ เช่น  Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Applied and Environmental Microbiology, Clinical and Vaccine Immunology, Clinical Microbiology Reviews, EcoSal Plus, Genome Announcements, Infection and Immunity, Journal of Bacteriology, Journal of Clinical Microbiology…

Berg Fashion Library

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมากกว่า 3.6 ล้านรายการ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน รวมถึง Encyclopedia of World Dress and Fashion, E-Book, คลังภาพ และแหล่งเอกสารอ้างอิง

Bloomsbury Collections

Bloomsbury Collections delivers instant access to quality research and provides libraries with a flexible way to build eBook collections across the humanities and social sciences. It contains over 6,000 titles (Only TU library subscription), featuring content from Bloomsbury’s latest research publications as well as a 100+ year legacy including Continuum, T&T Clark, Bristol Classical Press…

BMJ Journals

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา

BMJ Open Access

BMJ publishes a number of fully Open Access titles from BMJ Open, our first fully Open Access journal, to 10+ specialty Open Access titles.

BOL CORPUS

ฐานข้อมูลธุรกิจพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด โดยเกิดจากการรวมฐานข้อมูลที่สำคัญจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผนวกเข้ากับฐานข้อมูลงบของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น Historical Data…

Bookdose PATH

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ภาษาไทย จำนวน 500+ ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 30 สำนักพิมพ์ สามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์ และ Application (iOS/Android)

สำหรับการใช้งาน Login ดังนี้
        username : พิมพ์ tu ตามด้วยรหัสนักศึกษา
        password : 123456 (หลังจาก Login เข้าใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้)

Brill

แพลตฟอร์มสำหรับใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ จากสำนักพิมพ์ Brill / Nijhoff, Brill / Rodopi, Brill และ Hes & De Graaf and Hotei โดยเน้นไปทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานได้เฉพาะหนังสือและวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ และที่เป็น Open Access เท่านั้น

British Pharmacopoeia

British Pharmacopoeia รวบรวมหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมยา ซึ่งข้อมูลถูกใช้กว่า 100 ประเทศทั่วโลก และใช้เพื่อความเป็นมาตรฐานด้านยาและเวชภัณฑ์ 

Business Source Complete

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศการจัดการ การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มีวารสาร peer-reviewed มากกว่า 1,300 รายการ ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1886 รวมถึงสามารถเข้าดูฐานข้อมูล Regional Business News ได้ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจของ USA และ Canada

Cambridge Core

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีวารสารมากกว่า 200 รายชื่อ ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF และ HTML

China Knowledge Resource Integrated (CNKI)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย สังคมศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์และการบริหาร โดยมีเนื้อหาภาษาจีนและภาษาอังกฤษประกอบด้วยวารสารมากกว่า 9,000 ชื่อ จำนวนมากกว่า 46 ล้านบทความ ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน

CINAHL Complete

CINAHL Complete เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกสําหรับวารสารสุขภาพการพยาบาลและพันธมิตรโดยให้ข้อความเต็มสําหรับวารสารมากกว่า 1,300 ฉบับที่จัดทําดัชนีใน CINAHL แฟ้มการตรวจสอบสิทธินี้มีข้อความแบบเต็มสําหรับสมุดรายวันที่ใช้บ่อยที่สุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามค้าขาย CINAHL Complete เป็นเครื่องมือวิจัยที่ชัดเจนสําหรับทุกด้านของวรรณกรรมด้านสุขภาพของพันธมิตรการพยาบาล

ClinicalKey

ฐานข้อมูลวารสารจาก Elsevier e-journals มากกว่า 600 รายชื่อ อีกกว่า 1000 หนังสือชั้นนำ และฐานข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นพร้อมทั้งวิธีการ ยิ่งกว่านั้นยังมีวิดีโอและรูปภาพประกอบอีกมากมาย

Cochrane Library

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน

DART Europe

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and…

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals.

Dissertations.se

Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English. At the moment there are 59111 finished dissertations in the database - and about half of these are available for download as PDF.

Note: Dissertations.se is the english language version of Avhandlingar.se.

DiVA Portal

DiVA - Academic Archive On - line, is a publishing system for research and student theses and a digital archive for long - term preservation of publications. DiVA began its development in the year 2000 at the EPC at Uppsala University Library. Today the technical development is driven by the EPC in co-operation with the participating universities and colleges. All universities and publicly…

EBSCO HOST

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

EBSCO Open Dissertations™

EBSCO Open Dissertations™ แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

EconLit with Full Text

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ให้บริการบทความวารสาร บทวิจารณ์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ สามารถดูสาระสังเขปได้ ตั้งแต่ปี 1987- ปัจจุบัน

Eikon & Datastream

Eikon & Datastream ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน
(ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ห้องคอมพิวเตอร์คณะฯ สามารถเข้าใช้บริการผ่าน VPN คณะฯ ตามคู่มือด้านล่าง) 

Eldis Conflict

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date and diverse research on international development issues. The database includes over 40,000 summaries and provides free links to full-text research and policy documents from over 8,000 publishers.

Elgaronline

The content platform for Edward Elgar Publishing's journals, reference works and books, including scholarly monographs, Research Handbooks, companions and more.

Elsevier Open Access Journals

All articles in open access journals which are published by Elsevier have undergone peer review and upon acceptance are immediately and permanently free for everyone to read and download.

Emerald Management

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ การตลาดการศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และอื่นๆ มีวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1994 และมี Emerald Backfiles ซึ่งให้บทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 120 รายการ และให้ข้อมูลย้อนหลังถึงฉบับที่ 1…

Encyclopedia of Adolescence

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

Encyclopedia of Creativity

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

Encyclopedia of Emerging Markets

สารานุกรมด้านธุรกิจเกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยรวมรวมข้อมูลจาก 33 ประเทศ และมุ่งเน้นรายละเอียดอุตสาหกรรมประมาณ 2-3 ด้าน ของประเทศนั้นๆ

Encyclopedia of Globalization

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ ครอบคลุมหัวเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์กว่า 600 รายการ รวมถึงแนวความคิดด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยาถึงด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์มนุษย์ 

Encyclopedia of Sports Medicine

สารานุกรมออนไลน์ครอบคลุมสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงแนวคิดและวิธีการจากการแพทย์พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา

Encyclopedia of the human brain

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ ให้ข้อมูลในรูปของบทความฉบับเต็ม

ERIC

ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and links to more than 224,000 full-text documents from ERIC.

EthOS: E-theses online service

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability of the UK’s doctoral research theses.

It demonstrates the quality of UK research, and supports the UK Government’s open access principle that publications resulting from publicly-funded research should be made freely available for all researchers, providing opportunities for further…

euromonitor international

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้ม ตลาดเกิดใหม่ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท สถิติสำคัญๆ ทางการตลาดและบริษัทใน ประเทศต่างๆทั่วโลก  

ชื่อเดิม : Passport GMID

วิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล passport
1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย TU Wi-Fi account
2. First time…

Fitch Connect

ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง วิเคราะห์และคาดประมาณตลาดการเงินในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (เดิมชื่อ BMI research)


หมายเหตุ เลือกที่ Single Sign-On ระบุชื่อสถาบันว่า TUL และเข้าใช้งานด้วย Account TU WiFi

Gale Virtual Reference Library

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา…

Harvard Business Publishing

ฐานข้อมูล Harvard Business Publishing เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเครื่องมือในการสอนได้แก่ Cases, Articles, Books and Chapters, Core Curriculum Readings, Materials for Online Classes, Simulations, Podcase สำหรับประกอบในชั้นเรียนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอการใช้งานผ่านฟอร์มออนไลน์ บรรณารักษ์จะจัดส่ง Link ผ่านทาง email ภายใน 3…

HeinOnline

HeinOnline เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีข้อมูลเป็นหน้าเพจกว่า 120 ล้านเพจในรูปออนไลน์ โดยให้บริการวารสารทางกฎหมายกว่า 2,100 รายชื่อ

HighWire Press

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are assisting in the online publication of 2,434,604 free full-text articles and 7,659,003 total articles. There are 41 sites with free trial periods, and 171 completely free sites. 298 sites have free back issues, and 1547 sites have pay per view!

IBFD Tax News & Analysis

IBFD Tax News & Analysis Package นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและประเด็นด้านภาษี จัดทำโดยองค์กรระหว่างประเทศ IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) ด้วยเนื้อหาครอบคลุมทั้งรายงานข่าวสาร บทความวารสาร และการสัมนาผ่านเว็บไซต์ ทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างละเอียดในทุกแง่มุมทั้งในและต่างประเทศ
ฐานข้อมูล IBFD Tax…

IEEE Open Access

IEEE publishes seven fully open access journals with topical focus areas. Publish faster online and reach a larger potential audience with a rapid, yet thorough, peer-review process.

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม ของ IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 2,410,000 รายการ (Documents)

IET eBooks Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Institution of Engineering and Technology ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คอลเล็กชั่นปี 2012 จำนวนมากกว่า 300 ชื่อเรื่อง

iG Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายสำนักพิมพ์ทางด้าน Political Sciences มากกว่า 1,600 รายชื่อ ทางด้าน Business and Economics, Education, History, Law, Political และ Social Science เป็นต้น

Ingenta

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้เฉพาะรายการที่ห้องสมุดบอกรับ (รายชื่อตาม sheet Ingenta)

Investment Claims (IC)

Investment Claims (IC) is an acclaimed service for both practitioners and academic users. Regular updates mean that subscribers have access to an extensive collection of materials and analysis on international investment law and arbitration, including hundreds of awards and decisions, BITs, monographs, and more.

ISEAS eBook Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มทางสังคม การเมืองการปกครอง การรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจและการพัฒนา ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในวงกว้าง ศาสนาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตโดย Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)

Journal of Clinical Medicine: Open Access Journal

Journal of Clinical Medicine (ISSN 2077-0383; CODEN: JCMOHK) is an international, open access journal published monthly online by MDPI.

JSTOR

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจฯลฯ ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Karger Open Access

Easier than ever to find the information you need from Karger's growing collection of Open Access articles

Kluwer Competition Law

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสหภาพยุโรป ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า การควบรวมกิจการ การผูกขาดการค้า และการทุ่มตลาด

LWW Total Access Collection (OVID)

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากวารสารกว่า 3,000 รายชื่อ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน ซึ่งภายในบทความประกอบด้วย รายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (Reference) สาระสังเขป (Abstract) หน้าสารบัญวารสาร (Tables of Contents…

Maruey elibrary

Maruey elibrary ห้องสมุดออนไลน์ที่ให้คุณเข้าถึงความรู้ที่ครอบคลุมทุกด้านของการลงทุน ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ นิตยสาร และ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ โดยให้บริการทรัพยากรทางด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน ฯลฯ  โดยรับการสนับสนุนจาก ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี…

Nature

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Nature Publishing Group มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ life, physical, chemical and applied sciences และ clinical medicine ซึ่งให้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี – ปัจจุบัน

รายชื่อวารสารที่บอกรับ

Nature: Open Research

Nature Publishing Group publishes more than 30 fully open access journals and a further 40 with a hybrid open access option. 44 per cent of the research articles we published last year were open access. Our flagship journal, Nature Communications, is the most cited multidisciplinary open science journal in the world.

NDLTD: Global ETD Search

The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). 

NOTE: The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) is an international organization dedicated to promoting the adoption, creation, use,…

New Palgrave Dictionary of Economics

พจนานุกรมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการ update เนื้อหาทุกๆปี

NEWSCenter 4.0

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากสื่อออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 แหล่ง อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่กำลังอยู่ในกระแสได้ทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟล์มัลติมีเดีย และไฟล์เอกสาร สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษย้อนหลังได้กว่า 15 ปี

OhioLINK: Electronic Theses & Dissertations Center

OhioLINK's ETD Center publishes honors theses, theses and dissertations from students at participating Ohio colleges and universities.

OMICS International: Open Access Journals

Make the best use of Researched information from 700+ peer reviewed, Open Access Journals operated by 50,000+ Editorial Board Members and esteemed reviewers and 1000+ Scientific associations in Medical, Clinical, Pharmaceutical, Engineering, Technology and Management Fields.

Oxford Competition Law (OCL)

Oxford Competition Law (OCL) is the only fully integrated service to combine recognised market-leading commentaries with rigorous, selective National case reports and analysis from EU member states. OCL provides a suite of fully interlinked competition analysis, peer reviewed case reports and source materials - the ideal resource for assisting with case preparation.
This service includes…

Oxford Constitutions of the World (OCW)

Oxford Constitutions of the World (OCW) is the only resource to contain fully-translated English-language versions of all the world's constitutions (both national and sub-national), accompanied by individual jurisdictional commentaries, and supplementary materials, including foundation documents, historical versions of constitutions, and amendment Acts/Laws. 

Oxford English Dictionary (OED)

พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ประวัติหรือที่มาของคำ และวิธีการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำคมกว่า 3 ล้านคำคมจากวรรณกรรมคลาสสิคและวารสารเฉพาะทาง รวมถึงบทภาพยนตร์ และหนังสือทำอาหาร

Oxford Legal Research Library (OLRL)

The Oxford Legal Research Library (OLRL) is a family of products from Oxford University Press, providing integrated access across four unrivalled collections of leading works:
•    International Commercial Arbitration
•    International Commercial Law
•    Financial and Banking Law
•    Private International Law
Bringing together authoritative titles (both…

Oxford Open

Oxford University Press (OUP) is mission-driven to facilitate the widest possible dissemination of high-quality research. We embrace both green and gold open access (OA) publishing to support this mission.

Oxford Reports on International Law (ORIL)

Oxford Reports on International Law (ORIL) has set new standards for currency and coverage of public international case law, reporting on international courts, domestic courts and ad hoc tribunals. The case law within ORIL is divided into seven modules, which are available separately or in any combination:
•    Oxford Reports on International Trade Law (ITL)
•    Oxford Reports on…

Oxford Scholarship Online (OSO)

เว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับได้โดยง่าย ครอบคลุมสาขารอบคลุมวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกฎหมาย การใช้งานนอกเครือข่ายผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยรหัส TU Wi-Fi

Oxford University Press E-Journals

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประกอบด้วยวารสารประมาณ 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

Political Handbook of the World

หนังสืออ้างอิงรายปีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รัฐบาล ผู้นำทางการเมือง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมถึงองค์กรระหว่างรัฐบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนา และหน่วยงานและหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ

PQDT Open

PQDT Open, offered by ProQuest's UMI Dissertation Publishing, provides the full text of open access dissertations and theses free of charge.

PsycARTICLES

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American Psychological Association (APA) ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ได้รับการอ้างอิงระดับสูงและวารสารที่ตีพิมพ์โดย APA, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group และ National Institute of Mental Health ประกอบด้วยบทความวารสารจำนวนมากกว่า 180,000 บทความ…

PsycINFO

ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และสุขภาพจิตจาก American Psychological Association (APA) ซึ่งได้รวบรวมวารสาร peer-reviewed และรายการอ้างอิง จำนวนมากกว่า 3 ล้าน รายการ และได้รับการคัดเลือกจากวารสารมากกว่า 2,500 ชื่อ ในหลายภาษา และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1800 – ปัจจุบัน

Public Library of Science: Open Access

PLOS was founded in 2001 as a nonprofit Open Access publisher, innovator and advocacy organization with a mission to accelerate progress in science and medicine by leading a transformation in research communication. 

PubMed

PubMed เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล MEDLINE และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มได้

Regional Business News

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจแฟรนไชส์ อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นต้น และให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1990

หมายเหตุ :  ฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก Business Source Complete

REIC

รวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลประกอบด้านอื่นๆสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ (ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดศ.สังเวียน อินทรวิชัย )

SAGE Business Cases

ฐานข้อมูลที่รวบรวม Business Cases

SAGE Journals

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 700 ชื่อ  ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 – ปัจจุบัน 

SAGE Research Methods Video: Market Research

เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูลในการสร้างงานวิจัย มีเนื้อหาจากหนังสือ วารสาร หนังสืออ้างอิง และวิดิโอต่างๆ และมี Method Map ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้หาข้อมูลได้หลายหลายมากขึ้น

SAGE Skills: Business

แหล่งข้อมูลเชิง interactive เพื่อสนับสนุนนักเรียนในการได้รับทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ทำงานที่ทันสมัย ให้สามารถพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางธุรกิจและวิชาชีพในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยแหล่งข้อมูลดิจิทัลเชิงinteractiveนี้ ซึ่งครอบคลุมทักษะทางธุรกิจกว่า 850 business skills การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นมืออาชีพ

ระยะการทดลองใช้งาน…

SAGE Video

วิดีโอคุณภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสอนของหลักสูตรในทุกระดับ คอลเลกชั่นวิดีโอทางด้าน Business & Management and Leadership กว่า 800 Titles และเนื้อหามากกว่า 230 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการของนักเรียนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก

ระยะการทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

SAGE: Open Access Journals

The following lists the pure gold open access journals published by SAGE. All articles published in the journals provide worldwide, barrier-free access to the full-text of articles online, immediately on publication under a creative commons licence. 

ScienceDirect

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมวารสารมากกว่า 1,800 ชื่อ และให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 

Scientific Research Publishing: Open Access Journals

Scientific Research Publishing Inc. (SCIRP) has played a prominent role in the Open Access movement starting from as early as 2007. SCIRP aims to operate at the very forefront of this movement while abiding by its highest possible standards.

SciFinder N

SciFinder(n) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเคมี ซึ่งนำเสนอช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงคลังเนื้อหาของ Chemical Abstract Service (CAS) ผู้ใช้สามารถสืบค้นโครงสร้างย่อยทางเคมีได้ อีกทั้งยังมีโซลูชั่นการวางแผนการสังเคราะห์แบบย้อนกลับ (Retrosynthesis Planner) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา

SciVal

SciVal เป็นฐานข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน  การเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และแสดงเครือข่ายความร่วมมือได้ โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scopus

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฎอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้

Setsmart

เป็นบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงผลข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีย้อนหลัง ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไว้ในบริการเดียวซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้เองอย่างง่ายดาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน…

SpringerLink 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสารเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน นอกจากนี้มี e-book 2 collections คือ Biomedical & Life science มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง และ Medicine มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

SpringerOpen

SpringerOpen, launched in June 2010, includes Springer’s portfolio of 200+ peer-reviewed fully open access journals across all areas of science.

Springer eBooks

Springer eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Science) วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) ตั้งแต่ปี 2014 จำนวนมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง

SSRN eLibrary

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่ Accounting, Cognitive Science, Corporate, Economics, Entrepreneurship, Financial, Health, Information, Leadership, Legal, Management, Marketing, Negotiations, Political และ Social Insurance เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทคัดย่อของกว่า 346,400 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการเอกสารฉบับเต็มเป็นไฟล์ PDF…

Taylor & Francis

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และงานวิจัยที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press และ Informa Healthcare โดยครอบคลุมเนื้อหาในหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Taylor & Francis E-books

Taylor & Francis E-books เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 6000 ชื่อเรื่อง ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

Terrabyte

Terrabyte : ฐานข้อมูลทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Supply & Demand ของลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล แบบ Real time ที่แสดงผลข้อมูลแบบ Interactive chart
(ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดศ.สังเวียน อินทรวิชัย )

Thai Journals Online (ThaiJo)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Thai National Research Repository

Thai National Research Repository (TNRR) หรือ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายงานวิจัย

คณะทำงานของ TNRR ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ดังนี้

Thailand Digital Collection

Thailand Digital Collection เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย โดยโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System: ThaiLIS) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

The Columbia Gazetteer of the World

The Columbia gazetteer of the world เป็นสารานุกรมด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ เขตแดน วัฒนธรรม ประชากร  เศรษฐกิจ ลักษณะทางธรรมชาติ ระบบคมนาคม การพัฒนาประเทศ การทหาร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการค้า เกษตรกรรม ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Theses Canada

Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a collaborative program between Library and Archives Canada (LAC) and nearly 70 universities accredited by Universities Canada. It strives to:

  • acquire and preserve theses and dissertations from participating universities
  • provide free access to Canadian electronic theses and…

Thieme Open

Thieme Open is the gateway to the open access journal content from the Thieme Publishing Group.  It covers both fully open access journals, as well as articles published on an open access basis in our subscription journals. All open access content published by Thieme is freely and permanently available online for everyone, increasing the visibility, usage and impact of your work.

TULIB : ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร คือ แหล่งสืบค้นบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความที่ต้องการ และจดรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลฉบับพิมพ์ไปขอยืมตัวเล่มวารสารจากเจ้าหน้าที่หอสมุดได้ กรณีที่เป็นบทความอิเล็กทรอกนิกส์ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทันที

United Nations: Official documents system

United Nations: Official documents system เป็นระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการประชุม และมติของหลายๆ หน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ ภาษาที่ใช้มีอารบิก จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีบางรายการที่เป็นภาษาเยอรมัน ทุกรายการสามารถดูเนิ้อหาเต็มได้ สิ่งพิมพ์ที่ไม่รวมอยู่ในระบบนี้ คือ หนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของสหประชาชาติที่จัดจำหน่าย สิ่งพิมพ์ของ United Nations…

UNtreaty

UNtreaty เป็นฐานข้อมูลสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดพิมพ์โดยสำนักเลขาธิการของสหประชาชาติเป็นภาษาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ กรณีไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ให้ตามความเหมาะสม

UpToDate

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง

USP-NF

แหล่งอ้างอิงสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการผลิตยา และตำรายาจากสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่  USP41-NF36 ถึง USP43-NF38  

ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่บรรณารักษ์ห้องห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี Line: @nongyaolib

Visible Body on Ovid

Visible Body :  Human Anatomy Atlas 2020 ฐานข้อมูลภาพเชิงกายวิภาคครอบคลุมร่างกายมนุษย์ ที่แสดงในรูปแบบ 3 มิติ ครอบคลุมเนื้อหาทางการแพทย์, กายวิภาค (Anatomy), สรีรวิทยา (Physiology) 

หมายเหตุ -  สำหรับการใช้งานผ่าน Application ให้เปิดการใช้งานภายในเครือข่ายก่อน จึงจะสามารถไปใช้งานภายนอกเครือข่ายได้ โดยมีอายุการใช้งาน 150 วัน…

Westlaw

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลคดี กฎหมาย บทวิเคราะห์กฎหมาย สนธิสัญญา และอื่นๆ

Wiley Online Library

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาการแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 1,000 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน

Wiley Open Access

Wiley Open Access is a program of fully open access journals. All research articles published in Wiley Open Access journals are immediately freely available to read, download and share. 

Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements

สารานุกรมทางด้านสังคมศาสตร์และการเมือง เนื้อหาประกอบด้วยเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและการเมืองทั่วโลก

World Bank eLibrary

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank พร้อมเนื้อหาเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือและงานวิจัย บทความจากวารสาร World Bank Economic Review, World Bank Research Observer และ Development Outreach เอกสารทำงาน (Working Papers) ชุดต่างๆ ได้แก่ Policy Research Working Papers, World Bank Discussion Papers, World Bank Technical Papers และ World Bank Working Papers

World Scientific eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book มากกว่า 300 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราไทยที่มีคุณภาพ จัดทำโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ถึง 8 สาขา ดังต่อไปนี้คือ 1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 2) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 5) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6) สาขาวิชาปรัชญา 7) สาขาวิชาจิตวิทยา 8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชน

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Academic Journals) เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ…

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกรับเป็นสมาชิก

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกรับเป็นสมาชิก