บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และงานวิจัย เป็นต้น ให้กับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการภายในห้องสมุดสาขา เช่น หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เป็นต้น หรือ บริจาคทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านคลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ TU Digital Collections

ทั้งนี้ หนังสือที่นำมาบริจาคควรมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถนำมาบริจาคให้กับหอสมุดฯ ได้แก่

 • หนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นต้น
 • สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสารวิชาการ นิตยสาร เอกสาร รายงานต่าง ๆ
 • งานวิจัย เช่น งานวิจัยส่วนบุคคล งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ

ขั้นตอนการบริจาค

 1. บริจาคด้วยตนเอง โดยติดต่อห้องสมุดสาขา ตามวันเวลาเปิดบริการ
 2. บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ ดังนี้
   

  หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (หนังสือบริจาค)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร
  กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2613-3544

  หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (หนังสือบริจาค)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12121
  โทร. 0-2564-4444 ต่อ 1305

  ดูเวลาเปิดบริการ ที่ตั้ง และช่องทางติดต่อห้องสมุดสาขาที่ ช่วงเวลาที่ให้บริการ

 3. บริจาคหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัล แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งไฟล์ไฟของหนังสือมาที่ preserv@tu.ac.th

ทั้งนี้ หากต้องการหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โปรดแจ้งข้อมูลผู้บริจาค และช่องทางการส่งจัดหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โดยกรอก แบบฟอร์มหนังสือรับบริจาค และจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบริจาค

นโยบายและการดำเนินงาน

เมื่อหอสมุดฯ ได้รับหนังสือบริจาคแล้ว เราจะดำเนินการพิจารณานำเข้าระบบห้องสมุดเพื่อให้บริการ หรือพิจารณาบริจาคต่อให้กับห้องสมุด หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ของหอสมุดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:0-2613-3544, 0-2613-3547 (หอสมุดปรีดี พนมยงค์)
โทรศัพท์:0-2564-4444 ต่อ 1305 (หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)
Facebook: Thammasat University Library
Line: @tulibrary
E-mail: tulib@tu.ac.th