คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

Agricultural Knowledge Base's logo
Category: Institution Type(s)
Research Center
IR: Access Policy
Public Access

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และ บทความรู้ด้านการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูล ผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Category: Repository Types