คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี

Moral Center's logo
Category: Institution Type(s)
Non-Profit Organization
IR: Access Policy
Public Access

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

ทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนี้ครอบคลุมถึง งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพร่ สารคดีสั้น นิทานและการ์ตูน รวมถึงสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ประชาชน

Category: Repository Types
Category: Content Type(s)
Subject/Special Collections, Researches, Articles, Books, Journals, Newsletters, Short documentary, Animations.