คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Songkla Lake Basin Knowledge Bank's logo
Category: Institution Type(s)
Research Center
IR: Access Policy
Public Access

SLBKB : Songkhla Lake Basin Knowledge Bank หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ 

  1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร 
  3. ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 
  4. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  5. ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ 
  6. ด้านภัยพิบัติ 
  7. ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
Category: Repository Types
Category: Content Type(s)
Faculty / staff / student output, Conference papers and presentations, Subject/Special Collections, Community / cultural project, Research or development organization project, Government Documents, Reference Documents, Technical reports / work papers