คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

TULIBS digital resource's logo
Category: Institution Type(s)
Government
IR: Access Policy
Public Access

คลังจดหมายเหตุดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล รายงานการประชุม และข้อเขียน เอกสารทั้งหมดจัดเก็บอยู่ในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Thai OER: Open Educational Resources) ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Category: Repository Types
Category: Ownership Type(s)