28 มิ.ย.หอสมุดฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบออนไลน์

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 22.00-24.00 น. หอสมุดฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ได้แก่

1.  ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (https://koha.library.tu.ac.th/)
2. เว็บไซต์หอสมุดฯ (http://library.tu.ac.th)
3. ระบบเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (EZproxy)
4. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (http://digi.library.tu.ac.th)
5. คลังทรัพยากรสารสนเทศแบบเปิด (http://adul.library.tu.ac.th)

ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางบริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้