อาจารย์และนักวิจัย

การสมัครสมาชิก

 1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ
   
 2. สิ่งที่ต้องแนบมากับแบบฟอร์ม ได้แก่ 
        x บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานฉบับจริง
        x หากไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย ต้องนำจดหมายรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่

สิทธิในการยืม

สมาชิกสามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

จำนวนรายการ จำนวนวันยืม จำนวนการยืมต่อ จำนวนการจอง
60 1 ภาคการศึกษา ไม่จำกัด 3 รายการ

การยืมต่อ (Renew)

 1. สามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านทางหน้า บริการสมาชิก 

 2. ในกรณีที่มีผู้จองหนังสือ จะไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ และจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดภายในกำหนดเวลา

 3. ไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้หากมีค่าปรับเกินจำนวนที่ห้องสมุดกำหนด ในกรณีที่จำเป็นต้องยืมหนังสือต่อแต่ไม่สามารถดำเนินการชำระค่าปรับได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อขอผ่อนปรนได้ 1 ครั้ง โดยระบบห้องสมุดจะทำการบันทึกการดำเนินการนี้ไว้เป็นหลักฐาน

 4. ในกรณีที่ไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ


การจอง (Hold)

สมาชิกสามารถทำการจองทรัพยากรที่ต้องการได้เฉพาะในกรณีที่ทรัพยากรนั้นมีสถานะ “Checked Out” หรือมีผู้ยืม โดยสามารถคลิกปุ่ม "Hold" หรือ "จองหนังสือ" ได้ที่หน้ารายการทรัพยากร


อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

สมาชิกสามารถชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดได้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด โดยมีอัตราค่าปรับ ดังนี้

ประเภททรัพยากร อัตราค่าปรับ
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5          บาท/วัน 
หนังสือสำรอง 10          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (ทั่วไป) 5          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (1 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (3 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (7 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (2 ชั่วโมง) 10        บาท/วัน