นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การสมัครสมาชิก

นักศึกษาปริญญาตรีเป็นสมาชิกทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียน


สิทธิในการยืม

นักศึกษาปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 

จำนวนรายการ จำนวนวันยืม จำนวนการยืมต่อ จำนวนการจอง
20 30 ไม่จำกัด 3 รายการ

การยืมต่อ (Renew)

  1. นักศึกษาสามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านทางหน้าบริการสมาชิก 

  2. ในกรณีที่มีผู้จองหนังสือ นักศึกษาจะไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ และจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดภายในกำหนดเวลา

  3. นักศึกษาจะไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้หากมีค่าปรับเกินจำนวนที่ห้องสมุดกำหนด ในกรณีที่นักศึกษาจำเป็นต้องยืมหนังสือต่อแต่ไม่สามารถดำเนินการชำระค่าปรับได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อขอผ่อนปรนได้ 1 ครั้ง โดยระบบห้องสมุดจะทำการบันทึกการดำเนินการนี้ไว้เป็นหลักฐาน

  4. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน


การจอง (Hold)

นักศึกษาสามารถทำการจองทรัพยากรที่ต้องการได้เฉพาะในกรณีที่ทรัพยากรนั้นมีสถานะ “Checked Out” หรือมีผู้ยืม โดยสามารถคลิกปุ่ม "Hold" หรือ "จองหนังสือ" ได้ที่หน้ารายการทรัพยากร


อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

นักศึกษาสามารถชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดได้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด โดยมีอัตราค่าปรับ ดังนี้

ประเภททรัพยากร อัตราค่าปรับ
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5          บาท/วัน 
หนังสือสำรอง 10        บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (ทั่วไป) 5          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (1 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (3 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (7 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (2 ชั่วโมง) 10        บาท/วัน