คลังสารสนเทศสถาบัน

Assumption University's logo

Assumption University: Institutional Repository

The Assumption University Institutional Repository (AU-IR) is a digital repository which preserves and distributes AU's publications, including papers, scholarly articles, dissertations, theses, project reports, student reports, achievements, news, and activities.

California Institute of Technology's logo

California Institute of Technology: CODA

The Caltech (California Institute of Technology) Collection of Open Digital Archives (CODA) contain Caltech's institutional collections for faculty research publications and other content supporting the mission of the Institute. The mission of the Caltech Collection of Open Digital Archives is to collect, manage, preserve and…

Colorado State University's logo

Colorado State University: Digital Collections of Colorado

Digital Collections of Colorado is an institutional repository of Colorado State University.

University of Pittsburgh's logo

D-Scholarship@Pitt

D-Scholarship@Pitt is an institutional repository for the research output of the University of Pittsburgh. Materials includes research papers, conference papers and presentations, supporting multimedia (audio, video, images, etc.), research data, and electronic theses and dissertations.

Deep Blue, University of MIchigan's logo

Deep Blue@University of Michigan

Deep Blue provides access to the work that makes the University of Michigan a leader in research, teaching, and creativity. By representing our faculty, staff, and student scholars as individuals and as members of communities, Deep Blue is where you will find and the Library preserves the best scholarly and artistic work done at Michigan.

Digital Commons Network's logo

Digital Commons Network

The Digital Commons Network brings together free, full-text scholarly articles from hundreds of universities and colleges worldwide. Curated by university librarians and their supporting institutions, the Network includes a growing collection of peer-reviewed journal articles, book chapters, dissertations, working papers, conference proceedings, and other original scholarly work.

MIT's logo

DSpace@MIT

DSpace@MIT is a growing collection of MIT’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more. End-user downloads of the 80,000+ items regularly exceed one million per month.

DSpace@MIT contains selected theses and dissertations from all MIT departments dating as far back as…

Duke University Libraries' logo

DukeSpace@Duke University

DukeSpace provides access to recent Duke dissertations and master's projects as well as access to university records and other related digital content managed by the Duke University Archives.

Cornell University's logo

eCommons: Cornell's Digital Repository

eCommons (ecommons.cornell.edu) is a service of the Cornell University Library that provides long-term access to a broad range of Cornell-related digital content of enduring value.

As part of its social commitment as a research university, Cornell strives to ensure that scholarly research results are as widely available as possible. eCommons…

Hong Kong Institutional Repositories's logo

Hong Kong Institutional Repositories (HKIR)

Hong Kong Institutional Repositories (HKIR) is a meta-search gateway to the institutional repositories in Hong Kong. It covers over 426,000 records of scholarly and research output harvested from the eight Hong Kong government funded universities.

RMUTP's logo

Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is a digital service that collects, preserves and distributes Theses, Thematic Paper, Student Projects, Independent Study, Journal Articles, Research Report, Electronic Journal, Lectures, Learning Materials and Best Pratice Manuals by lecturer researcher and student of RMUTP.

The Facilities Study for further…

Sripathum University's logo

Knowledge Bank @ SPU

Knowledge Bank @ SPU เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ของคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ละคณะ/หน่วยงานเป็นเจ้าของความรู้ของแต่ละ Community และความรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยเจ้าของความรู้นั้น เสมือนว่า "ความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งงอกงาม"

Oxford University Research Archive (ORA)'s logo

Oxford University Research Archive (ORA)

แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดกว่า 200,000 รายการ ปัจจุบัน มีให้บริการ Full Text ราว 3,500 รายการ

Prince of Songkla University's logo

PSU Knowledge Bank, Prince of Songkla University

PSU Knowledge Bank is a digital repository created to allow PSU members to self archive their works in full or partial text format. All copyrights remain with the author and/or their publisher. All submitted works will be accessible thru internet worldwide.

The system is able to archive various types of files, as well as the bibliographic data.

National University of Singapore's logo

ScholarBank@NUS

ScholarBank@NUS is the institutional repository of National University of Singapore. It houses scholarly output of NUS to facilitate dissemination, access to knowledge for creation of new knowledge. The collections include journal articles, conference papers, datasets, teaching materials, patented works and students’ theses. This repository supports open…

Shinawatra University's logo
Srinakarinwirot University's logo
University of Hong Kong's logo

The HKU Scholars Hub@The University of Hong Kong

The HKU Scholars Hub is the institutional repository of The University of Hong Kong. As a key vehicle of HKU's Knowledge Exchange Initiative, the Hub strives to make HKU authors and their research very visible, with the goal of increasing all forms of collaboration.

Virginia Tech's logo

VTechWorks

VTechWorks publicizes and preserves the scholarly work of Virginia Tech faculty, students, and staff.

Queen Sirikit National Institute of Child Health's logo

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย…

Mahidol University's logo

คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่รวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของบุคลากรทุกคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 39 หน่วยงาน ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือบูรณาศาสตร์…

Kasetsart University's logo

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Knowledge Repository) เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการสั่งสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอันยาวนาน ทั้งที่เป็นผลงานวิชาการในเชิงองค์ความรู้ใหม่ และผลงานวิชาการในเชิงประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

Health Systems Research Institute's logo

คลังความรู้และข้อมูลระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

คลังความรู้และข้อมูลระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยและเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Chulalongkorn university's logo

คลังปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลังปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้แก่ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสงวนรักษาผลงานเหล่านั้นในคงไว้ในระยะยาว (archiving)…

Chiang Mai University's logo
Rajamangala University of Technology Thanyaburi's logo

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด…

Suranaree University of Technology's logo

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR) เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

NIDA's logo

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) และคลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ (Thanat Khoman Asean Library) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป…

Bangkok University's logo

รวมงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bangkok University's institutional repository contains e-books, Independent studies, theses, reports, proceeding papers, journal articles, learning materials, and multimedia created or published by Bangkok University community.