บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา

TULIBS Book Delivery service's logo

ข้อพึงปฏิบัติก่อนขอใช้บริการ:

 1. บริการนี้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสมทบ
 2. ยืมหนังสือระหว่างท่าพระจันทร์ กับ ศูนย์รังสิต ส่งคำขอก่อนเวลา 10.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในเวลา 14.30 น. ของวันเดียวกัน หากส่งคำขอหลัง 10.00 น. จะได้รับหนังสือเวลา 14.30 น. ของวันทำการถัดไป (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา จะได้รับ หนังสือภายใน 7 วันทำการ

  *หนังสือส่งระหว่างศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ จัดส่งให้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 
  *หนังสือจากศูนย์ลำปาง จัดส่งให้ทุกวันพฤหัสบดี

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ามารับหนังสือที่ห้องสมุด ให้ตรวจสอบสถานะหรือสอบถามทางไลน์ก่อนทุกครั้ง

 3. สมาชิกแต่ละประเภทยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์ ดังนี้
  • อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ 60 เล่ม/ 1ภาคการศึกษา
  • นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 40 เล่ม/ 30 วัน
  • นักศึกษาปริญญาตรี 20 เล่ม/ 30 วัน
  • ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 30 เล่ม/ วัน
  • สมาชิกสมทบ 5 เล่ม/15วัน (ภาษาต่างประเทศ ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม)
 4. หนังสือที่ขอบริการ Book Delivery ห้องสมุดจะเก็บไว้ให้ 7 วัน ถ้าไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการ ส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป

คู่มือสำหรับผู้ใช้


icon book delivery

Log in เพื่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา

icon book delivery

ติดตามสถานะ