British Pharmacopoeia

British Pharmacopoeia รวบรวมหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมยา ซึ่งข้อมูลถูกใช้กว่า 100 ประเทศทั่วโลก และใช้เพื่อความเป็นมาตรฐานด้านยาและเวชภัณฑ์