ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

TU Resource's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Restricted Access

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการเรียนการสอนการวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เท่านั้น มิได้หวังผลทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ โดยกำหนดการเข้าถึงข้อมูลเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น หากต้องการใช้งานนอกเครือข่ายต้องใช้บริการผ่าน Proxy ของสำนักหอสมุด

Category: Ownership Type(s)