ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

TU digital collection's logo
Category: Institution Type(s)
Non-Profit Organization
IR: Access Policy
Public Access

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ภาษาและวรรณคดี

Category: Ownership Type(s)