ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

TU Digital collection's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดย Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฏหมาย ศาสนา ฯลฯ ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Category: Ownership Type(s)