คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่รวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของบุคลากรทุกคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 39 หน่วยงาน ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือบูรณาศาสตร์ ผลงานที่จัดเก็บในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ได้แก่ บทความวารสารฉบับเต็มที่เข้าถึงได้โดยเสรี (Open Access article) จาก BioMed Central Publisher, PLOS Journals, Open Access Journals เป็นต้น ผลงานการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ และ หนังสือ/ตำรา

    Category: Repository Types