ฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร

TU Digital collection's logo
Category: Institution Type(s)
Academic
IR: Access Policy
Public Access

ฐานข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากหนังสืออนุสรณ์งานศพของห้องสมุดวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้าทางด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา เรื่องทั่วไป และชีวประวัติ

Category: Content Type(s)
cremation books.
Category: Ownership Type(s)