วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ ทุกเวลาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก
  3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

  T Thammasat Spirit จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
  U Unity ทีมมุ่งมาดสามัคคี
  L Leadership ด้วยวิถีแห่งผู้นำ
  I Innovative ใช้นวัตกรรมล้ำสมัย
  B Benevolence มีจิตใจให้บริการ